โครงการประชาชนปลอดภัยห่างไกลโรคสัตว์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 , เปิดอ่าน 38 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้จัดโครงการประชาชนปลอดภัยห่างไกลโรคสัตว์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ท่านแรกคุณหมอปรเมนทร์ อริเดช ผอ.รพ.สต.บ้านดอนแก้ว ให้ความรู้เกี่ยวการติดต่อของโรคสัตว์ วิธีการป้องกันจากโรค ท่านที่ 2 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย สอนการทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯ (จำนวน 80 ราย) ณ อาคารส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์