โครงการลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลเมืองชุม (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้จัดโครงการลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลเมืองชุม โดยมีว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ และสาธิตวิธีการควบคุมไฟป่าเบื้องต้น แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฯ (จำนวน 40 ราย) ณ อาคารส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์