โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือนตำบลเมืองชุม (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 37 ครั้ง

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือนตำบลเมืองชุม โดยมีว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากคุณศุภกิจ นวนพนัส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะ,ประโยชน์การทำเสวียน และวิธีการทำถังกรีนโคน (Green cone) เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฯ (จำนวน 80 ราย) ณ อาคารส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์