โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 100 ครั้ง

คณะกรรมการหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุม ร่วมกับรพ.สต.เมืองชุม,รพ.สต.บ้านดอนแก้ว ทั้ง 2 แห่ง ในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ (จำนวน 80 ราย) ตามแผนงานของโคงการฯ จัดอบรมระหว่างวันที่ 23- 24 กันยายน 2563 เพื่อดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.การจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการไอโอดีนหมู่บ้าน 2.คณะกรรมการไอโอดีนหมู่บ้านถ่ายทอดความรู้การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนให้แก้ประชาชนในหมู่บ้าน 3.การสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน สถานที่จำหน่าย ร้านอาหาร ครัวเรือนฯ 4.การประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายหมู่บ้าน) โรคขาดสารไอโอดีนในมู่บ้าน ณ อาคารส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์