โครงการส่งเสริมความรู้ป้องกันโรคติดต่อไม่ติดต่อ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 , เปิดอ่าน 116 ครั้ง

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โดยมีว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากคุณหมอสมคิด เทพสุวรรณ์ ผอ.รพ.สต.เมืองชุม และคุณหมอปรเมนทร์ อริเดช ผอ.รพ.สต.บ้านดอนแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฯ (จำนวน 50 ราย) ณ อาคารส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์