กิจกรรมเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 58 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลเมืองชุม ร่วมกับ อำเภอเวียงชัย ได้ดำเนินการรับ-ส่ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าร่วมกิจกรรมพิธีสวนสนาม เนื่องใน \"วัน อปพร.\" ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูคุณความดีของ อปพร. ที่ได้เสียสละอุทิศกำลังกาย กำลังใจ ความรู้ ความสามารถ และอาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคม ณ บริเวณหน้าสนามศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์