ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 26 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564 โดยมีนายกิตติ พวงอินใจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยมีวาระการประชุมฯ ดังนี้ (1) พิจารณาอนุมัติแก้ไขคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 (2) พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น และพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์