โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 (เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.) ด้วยคณะกรรมการไอโอดีนหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการจัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 (ได้แก่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10) จำนวน 40 ราย และในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 (ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 11) จำนวน 40 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้นผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 80 ราย ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจาก รพ.สต.เมืองชุม (คุณหมอสมคิด เทพสุวรรณ์) และ รพ.สต.บ้านดอนแก้ว (คุณหมอสมบัติ อนุเคราะห์) ที่ให้การบรรยาย และอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับเรื่องไอโอดีน โดยมีกลุ่มเป้าหมายการเข้ารับการอบรมและปฏิบัติโครงการฯ เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการนี้ ตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อาคารส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์