การดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่บริเวณโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 งานบริหารงานทั่วไป (ด้านสาธารณสุข) สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่บริเวณโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เช่น อาคารเรียน หลังอาคารเรียน หอประชุมโรงเรียนฯ ห้องน้ำ และบริเวณรอบนอกโรงเรียน ฯลฯ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์