กิจกรรมตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานบริหารงานทั่วไป (ด้านสาธารณสุข) สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคฯ บริเวณพื้นที่ภายในอาคารและนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม ตามกิจกรรมมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรครู และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์