การดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่รอบๆบริเวณบ้านผู้ป่วยหมู่ที่ 10 บ้านดอนมูล (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 งานบริหารงานทั่วไป (ด้านสาธารณสุข) สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ครั้งที่ 1) ในพื้นที่บริเวณรอบๆบ้านผู้ป่วย จำนวน 1 ราย หมู่ที่ 10 บ้านดอนมูล ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยการพ่นหมอกควันในรัศมี 100 เมตร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์