โครงการตำบลเมืองชุมต่อต้านยาเสพติด (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการตำบลเมืองชุมต่อต้านยาเสพติด โดยมีว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเวียงชัย (พันตำรวจโทแดน ใจหาญ) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว (คุณหมอสมบัติ อนุเคราะห์) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 39 ราย โดยกลุ่มเป้าหมายการเข้ารับการอบรมโครงการฯ เป็นนักเรียนโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 39 ราย เพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาพิษภัยยาเสพติด และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์