การดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่รอบๆบริเวณบ้านผู้ป่วยหมู่ที่ 10 บ้านดอนมูล (ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 งานบริหารงานทั่วไป (ด้านสาธารณสุข) สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่บริเวณรอบๆบ้านผู้ป่วย หมู่ที่ 10 บ้านดอนมูล อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ครบ 3 ช่วง คือ วันที่ 1, 3 และ 7 ตามระยะเวลาการพ่นฯ และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์