โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีตำบลเมืองชุม (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีตำบลเมืองชุม โดยมีว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการฯ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และการดำเนินงานตามบทบาทสตรี การยกย่องสตรี ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพสตรีโดยมีทีมวิทยากรจากกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเวียงชัย สาธิตการจัดดอกไม้สวยงาม โดยกลุ่มสตรีตำบลเมืองชุมเข้ารับการอบรมโครงการฯ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์