กิจกรรมปรับปรุงสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

          ตามที่อำเภอเวียงชัย ได้มอบหมายเทศบาลตำบลเมืองชุม เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) เพื่อเป็นสถานที่ศูนย์พักคอย (CI อำเภอ) แห่งที่สองของอำเภอเวียงชัย (ศปก.อ.เวียงชัย) ณ โรงเรียนบ้านดอนมูล หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 19–29 สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยเทศบาลตำบลเมืองชุมได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้       

                     1. ดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านดอนมูล

                     2. ตัดหญ้าบริเวณภายในและโดยรอบโรงเรียนบ้านดอนมูล (ค่ายลูกเสือดอนมูล)

                     3. ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้บริเวณภายในและโดยรอบโรงเรียนบ้านดอนมูล (ค่ายลูกเสือดอนมูล)                              

                     4. ทำความสะอาดบริเวณอาคาร จำนวน 3 อาคาร เพื่อใช้เป็นหอพักผู้ป่วยชาย หอพักผู้ป่วยหญิง และอาคารอำนวยการ         

                     5. ทำความสะอาดห้องน้ำ จำนวน 2 อาคาร เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยชาย ผู้ป่วยหญิง และเจ้าหน้าที่

                     6. จัดทำแนวเขตกั้นบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร และโรงเรียนบ้านดอนมูล (ค่ายลูกเสือดอนมูล)                         

                     7. จัดทำป้ายศูนย์พักคอย (CI อำเภอ) และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยรอบ       

                     8. จัดเตรียมชุดเครื่องนอน จำนวน 10 ชุด ประกอบด้วย ที่นอน หมอน ผ้าห่ม  

                     9. จัดเตรียมเตียง และประกอบเตียงกระดาษ จำนวน 50 เตียง

          โดยเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการส่งมอบสถานที่ศูนย์พักคอย (CI อำเภอ) โรงเรียนบ้านดอนมูล (ค่ายลูกเสือดอนมูล) ให้อำเภอเวียงชัยเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์