ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายกิตติ พวงอินใจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ทำการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564

(ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์