โครงการคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการจัดอบรม “โครงการคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลเมืองชุม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากร 2 ท่าน ท่านแรก คุณสุพรรณ พันธ์ประสิทธิกิจ (ท้องถิ่นอำเภอเวียงชัย) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 , บทบาทและอำนาจหน้าที่ และวิทยากรท่านที่ 2 วิทยากร อาจารย์ธวัช หล้านามวงค์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทัศนคติ และพฤติกรรม ให้ไปทางที่มีวินัย, เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ของการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์