การปฏิบัติงานดำเนินการเติมแทงค์น้ำประปา (อุปโภค-บริโภค) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม หมู่ที่ 8 บ้านยกเจริญ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับแจ้งหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 เรื่อง ขออนุเคราะห์ช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภคของหมู่บ้าน พร้อมพนักงานเทศบาลฯ เนื่องจากทางหมู่บ้านยกเจริญเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค การนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาตำบลเมืองชุม ได้รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม จึงได้ดำเนินการเติมแทงค์น้ำประปาให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2564 ณ หมู่ที่ 8 บ้านยกเจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์