โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 9 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน โดยว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และไดรับเกียรติวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ท่านแรกนายมงคล ศรีคำม้วน ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเหนือ กล่าวเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ท่านที่ 2 นางลัดดาวัลย์  เลิกนุช ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม กล่าวเรื่องการพัฒนาความรู้ความสามารถและคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้าน และท่านที่ 3 นายอาคม กันทะสุข ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าวเรื่องการบำรุงรักษาระบบประปา การบันทึกข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์ปัญหากิจการประปาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองชุม

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์