การดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตามแผนงานการดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริเวณสถานที่วัดและคริสตจักร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 25 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 6 – 7 และวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านสาธารณสุข) สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ให้ดำเนินการพ่นหมอกควัน และใส่ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย วัดและคริสตจักรเวียงแก้วในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม ตามคำร้องทุกข์ฯ วัดดอนแก้ว วัดเวียงแก้ว วัดร่องโบสถ วัดคีรีสถาน วัดยกเจริญ วัดวังช้าง วัดดอนมูล วัดใหม่เมืองชุม และคริสตจักรเวียงแก้ว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ประชาชนในพื้นที่ฯ

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์