การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลเมืองชุม(ศปก.ต.เมืองชุม) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลเมืองชุม (ศปก.ต.เมืองชุม) ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลเมืองชุม (ศปก.ต.เมืองชุม) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยมีวาระการประชุมฯ ดังนี้ (1) บทบาทหน้าที่คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลเมืองชุม (ศปก.ต.เมืองชุม) (2) สถานการณ์โรคโควิด-19 (3) ระเบียบประกาศฯ (4) มาตรการโรคโควิด-19 (5) การป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 กรณีโรงงานบ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองชุม ตลอดจนการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์