การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ทั้ง 8 หมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

ในระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน ในเขตพื้นรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง แจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ชำรุด เนื่องจากระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เกิดการชำรุด การนี้งานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาตำบลเมืองชุม ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม เพื่อการบริการและสะดวกต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองชุม จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะฯ  เป็นจำนวน 15 จุด

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์