อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง)

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ และสาธิตการดำเนินการเลือกตั้งแก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุมเขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ อาคารส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ที่จะดำเนินการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์