การปฏิบัติงานดำเนินการตัดหญ้า ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม เพื่อรองรับอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ และเตรียมสถานที่ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม เขตเลือกตั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ให้ดำเนินการตัดหญ้า ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม เพื่อรองรับอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ และเตรียมสถานที่ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นี้

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์