การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ทั้ง 8 หมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ในช่วงเดือน ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม ในเขตพื้นรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง แจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ชำรุด เนื่องจากระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เกิดการชำรุด การนี้งานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาตำบลเมืองชุม ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม เพื่อการบริการและสะดวกต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองชุม จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะฯ เป็นจำนวนทั้งหมด 45 จุด

 

- เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองชุม : www.mueangchum.go.th

 

© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์