การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายกิตติ พวงอินใจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ทำการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 เพื่อปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์