ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของกองช่างเทศบาลตำบลเมืองชุม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว  จำนวน 1 ป้ายงบประมาณก่อสร้าง 30,000 บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์