ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุมตามแบบเทศบาลตำบลเมืองชุมพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว  จำนวน 1 ป้าย งบประมาณก่อสร้าง 48,900 บาท (-สี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์