ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบ ๆ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 26 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบ ๆ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยการปลูกต้นไม้ยืนต้นและไม้คลุมดิน   ตามแบบและประมาณการเทศบาลตำบลเมืองชุม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างถาวร จำนวน  1 ป้าย งบประมาณก่อสร้าง  200,000.-   บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์