ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองหลวงบ้านใหม่เจริญ ถึงบ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 - 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 194 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองหลวงบ้านใหม่เจริญ ถึงบ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย กว้างเฉลี่ย 3-4  เมตร ยาว 1,800  เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 0.50-1.00  เมตร จุดเริ่มต้นฝายน้ำล้นบ้านใหม่เจริญสิ้นสุดประตูน้ำแม่สะกึ๋นบ้านเวียงทอง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร  จำนวน  1   ป้ายงบประมาณก่อสร้าง    157,000     บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์