ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามแบบและประมาณ

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 136 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขนาดค่าเฉลี่ยความลึกบ่อ  80 - 100   เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อพีวีซี   6  นิ้ว ชั้น  13.5  หรือผนังชั้นหินแข็งแบบ   open hole  และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า     5    ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง   ตามแบบและประมาณการเทศบาลตำบลเมืองชุม พร้อมป้ายโครงการก่อสร้างถาวร จำนวน 1 ป้าย งบประมาณก่อสร้าง      297,000.- บาท (-สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สล็อต

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์