ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุมห้องทำงานนายกเทศมนตรีและห้องปลัดเทศบาล   ตามแบบและป

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 99 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุมห้องทำงานนายกเทศมนตรีและห้องปลัดเทศบาล ขนาดกว้าง 3.70 เมตร ยาว 7.60 เมตร  สูง  2.90 เมตร    ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด  พร้อมป้ายโครงการก่อสร้างถาวร  จำนวน  1  ป้าย     งบประมาณก่อสร้าง   153,000 .- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เครดิตฟรี

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์