ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยการปรับป

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 58 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย โดยการปรับปรุงพื้นโดยการปูกระเบื้องพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า  125 ตารางเมตร   ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว  จำนวน  1  ป้าย     งบประมาณก่อสร้าง   62,800.-     บาท (-หกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์