ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม และประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 59 ครั้ง

     ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีปีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุมและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2552 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม และประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม รายละเอียดตามประกาศฯ ส.ถ./ผ.ถ. 1/1

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์