ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 (ฟรี)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 561 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอเชิญชวน พี่น้อง ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 (ฟรี) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

­                             (1)   ประชาชนที่มี อายุ 60 ปีขึ้นไป

                             (2)   บุคคลที่มีโรคประจำตัว

                                       - โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมไม่ได้

                                                - โรคหัวใจและหลอดเลือด

                                                - โรคไตเรื้อรังที่อยู่ระยะ 5 ขึ้นไป (ไตวายเรื้อรัง)

                                                - โรคหลอดเลือดสมอง

                                                - โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ในระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิกันบำบัด

                                                - โรคเบาหวาน

                                                - โรคอ้วน ที่มีน้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

สามารถติดต่อได้ที่  :   (1.)  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)   

                             (2.)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว

                             (3.)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองชุม

                             (4.)  โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร  

                             (5.)  เทศบาลตำบลเมืองชุม โทร. 053 – 768461 (ต่อ) 11 สำนักปลัดเทศบาลฯ

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์