ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำและก่อสร้างป้ายสนามกีฬากลางตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงรายปรับปรุงห้องน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 107 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำและก่อสร้างป้ายสนามกีฬากลางตำบลเมืองชุม  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   ขนาดกว้าง  2.70  เมตร  ยาว    6.48   เมตร  สูง  2.38  เมตร  ตามแบบแปลนการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด  ปรับปรุงห้องน้ำและก่อสร้างป้ายสนามกีฬากลางตำบลเมืองชุม  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์