ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการ (ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัด

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 87 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการ (ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด   พร้อมป้ายโครงการก่อสร้างถาวร  จำนวน  1  ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์