ขอประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง) และประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งว่าง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์