ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานรวม 12 จุด

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 43 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานรวม 12 จุด ระยะทางรวม 18.8 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ 57,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย งบประมาณก่อสร้าง 491,800.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์